Najlepsze smaki Austrii, Włoch, Niemiec i Francji

Wine and more


Exclusive

Wyszukiwarka

Regulamin Sklepu Internetowego Winaria

Regulamin sklepu WINARIA.com
 
1.Postanowienia ogólne
a. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu.  Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
b. Sprzedaż win odbywa się na podstawie zezwolenia udzielonego przez Burmistrza Miasta Sanoka nr I/29/B/2014Z dn13.10.2014
c. Właścicielem strony internetowej www.winaria.com oraz zamieszczonych tam treści jest WINARIA Sp z o.o. z siedzibą w Jedliczu, 38-460 Jedlicze, ul. Brzozowa 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000524468
d. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Zmiana postanowień treści regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Wszystkie zmiany treści regulaminu wchodzą w życie  z dniem ich opublikowania na stronie www.winaria.com.
e. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz Ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).
f. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy a roczniki win pokazane na zdjęciach etykiet mogą się różnić dla win będących w sprzedaży – wiążący jest rocznik podany w nazwie zamawianego towaru.
 
2. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
a.            Kliencie – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną
b.            Sprzedającym – oznacza firmę WINARIA p z o.o. z siedzibą w Jedliczu, 38-460 Jedlicze, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524468
c.            Stronie internetowej – oznacza stronę internetową dostępną  pod adresem www.winaria.com
d.            Towarze – oznacza produkty dostępne w ofercie handlowej Sprzedajacego dostępnej za pośrednictwem strony internetowej www.winaria.com
 
3. Zawarcie umowy
a. Dane o towarach zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art.66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert ich zakupu przez Klientów.
b. Umowa sprzedaży towaru dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty zakupu towaru, tj. potwierdzenia gotowości realizacji otrzymanego zamówienia i przesłania tej informacji Klientowi, jednakże nie wcześniej niż przed dokonaniem płatności przez Klienta za zamówiony towar.
c. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży towaru jest sklep WINARIA prowadzony przez firmę Winaria Sp z o.o. mieszczący się w Jedliczu przy ulicy Brzozowej 45.
 
4. Składanie zamówień
a. Warunkiem zakupu towaru za pośrednictwem strony internetowej jest podanie przez Klienta informacji niezbędnych do realizacji zamówienia lub dokonanie rejestracji.
b. Złożenie zamówienia na towary odbywa się poprzez wypełnienie  a następnie zaakceptowanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej.
c. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zakupu  na  warunkach określonych w zamówieniu i opisie towaru.
d. W każdym zamówieniu Klient powinien wskazać co najmniej:
- dane Klienta
-zamawiany towar lub towary
-adres, na jaki ma zostać dostarczony towar
-numer telefonu kontaktowego
- adres e-mail
- sposób dokonania płatności
e. Jeśli sprzedaż ma zostać udokumentowana fakturą VAT, Klient powinien podać wszystkie dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
f. Celem zweryfikowania danych wskazanych w zamówieniu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania środków technicznych typu: faks, telefon, e-mail w celu potwierdzenia tożsamości Klienta, faktu złożenia zamówienia lub jego warunków.
g. Dodatkowym warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i polityki prywatności, a także złożenie oświadczenia, ze w chwili składania zamówienia Klient będący osoba fizyczną jest pełnoletni, nie znajduje się w stanie nietrzeźwości oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem jego dalszej odsprzedaży.
h. Wszystkie podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek od sprzedaży towarów i usług. Ceny poszczególnych towarów nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki.
i. W terminie 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia, Sprzedający potwierdzi gotowość jego realizacji. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedający potwierdzi gotowość realizacji zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 8.00 najbliższego dnia roboczego.
j. Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w pkt. I, uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.
k. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:
-podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości
-Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia
-wystąpiły inne zdarzenia losowe, niezależne od Sprzedającego
l. W przypadku, o którym mowa w pkt. l, Sprzedający określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo w ciągu 24 godzin przyjąć tak zmodyfikowaną ofertę. W przypadku odmowy Klienta lub upływu 24 godzin, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 
5. Płatności
a. Za zakupy w naszym sklepie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
-gotówką przy odbiorze towaru
-przelewem na rachunek bankowy
-przedpłatą poprzez system Przelewy24
b. Promocje, przeceny oraz kupony rabatowe nie łączą się ze sobą.
 
6. Odbiór i Dostawa
a. Zakupiony towar może być odebrany w Sanoku (adres ul. Naftowa 2) lub dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT. Przy zamówieniu produktów na kwotę powyżej 250 pln dostawa jest bezpłatna, poniżej tej kwoty, koszt dostawy wynosi 25 pln i doliczany jest do ceny  zakupionych towarów.
b. Dostawy realizowane są w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00.
c. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży dołączany jest do przesyłki lub wysyłany drogą emailową w terminie 7 dni od zawarcia umowy, na wskazany przez Klienta adres emailowy.
d. Dostawca zamówionego towaru odmówi wydania przesyłki osobie, której zachowanie wskazuje, ze znajduje się w stanie nietrzeźwości. W takim przypadku przesyłka zwracana jest Sprzedającemu.
e. Dostawca zamówionego towaru ma prawo wglądu do dokumentu stwierdzającego tożsamość odbiorcy przesyłki w celu weryfikacji danych podanych w zamówieniu
Na Kliencie ciąży odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych odbioru przesyłki.
 
7. Reklamacje i zwroty
a. Przy odbiorze zamówienia prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera i natychmiastowe zgłoszenie ewentualnych uszkodzeń czy braków oraz spisanie protokołu szkody.
b. Protokół szkody powinien zostać wysłany na adres kontakt@winaria.com
c. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru prezentowanego na stronie internetowej wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera (kolor, proporcje itd.) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i zwrotu.
8. Odstąpienie od umowy
Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy towar zwracany nie nosi śladów użytkowania, tj. nie został otwarty etc
 
9. Ochrona danych osobowych
a. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zrealizowania umowy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych.
b. Dane osobowe chronione są zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
 
10. Postanowienia końcowe
a. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, ze żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
b. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć postanowienie uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 

Strona przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Jeśli nie masz 18 lat,
prosimy o opuszczenie strony.
Wchodzę